Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Podstawa Prawna:

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 7 maja 2020 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910);
2) ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 ze zmianami Dz.U. 2019 poz. 1495),
3) Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy
4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2019 poz. 1636);
5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391 ze zmianami Dz.U. 2019 Poz. 644) ;
6) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
8) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Ustawa z dnia 7 maja 2020 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910)

Art. 122. Prawo oświatowe. Dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego
1. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
   1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
   2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
      a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495),
      b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;

 2. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
   1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
   2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
 2a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

https://www.lexlege.pl/prawo-oswiatowe/art-122/

Ustawa o rzemiośle

Art. 2 ustęp 6. "Rzemieślnikiem jest osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 8, oraz spółka, o której mowa w ust. 1 pkt 3–7".

ust. 1. Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez:
1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub
2) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej – jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1, lub (...)
8) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem, że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika oraz wszyscy wspólnicy łącznie są mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Ustawa o rzemiośle

dofinansowanie kosztów kształcenia wg UM

Wytyczne UM w Krotoszynie.

1) Ustawa Prawo Oświatowe została znowelizowana przed 1 września 2019r. i powinna obejmować klasy pierwsze rozpoczynające rok szkolny 2019/2020. Istnieją różne interpretacje i UM może kwestionować dofinansowanie stosując zapisy Ustawy także dla klas II i III w roku szkolnym 2019/2020 (kształcących się na podbudowie podstawy programowej kształcenia w zawiedzie PP2012 i PP2017 i innych wówczas zapisów Ustawy Prawo Oświatowe).
"Od 1 września 2019 roku zmieniają się przepisy regulujące kwestie dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika."


2) Interpretacja definicji rzemieślnika a co za tym idzie, miejsca zdawania egzaminu przez młodocianego pracownika
"Pracodawca NIE JEST RZEMIEŚLNIKIEM w przypadku kiedy, zatrudnia osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo zatrudnia osobę, która jest instruktorem i posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych. Wówczas kształci młodocianego pracownika, który

ZDAJE EGZAMIN ZAWODOWY PRZED OKRĘGOWĄ KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ."


UM Krotoszyn - przepisy regulujące kwestie dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Wyroki Sądowe w sprawach o dofinansowanie

W związku z różnymi interpretacjami UM w sprawie dofinansowania, zostały złożone sprawy w sądach i wyniki są korzystne dla pracodawców (dla PP 2012 i PP2017)

1) Pracodawca nie jest odpowiedzialny za skierowanie ucznia na właściwy egzamin. I tak musi dostać zwrot kosztów kształcenia


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 25 września 2019 r.

2) Wyrok NSA z 2018-05-25 w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów kształcenia w celu przygotowania zawodowego młodocianego pracownika z tytułu ukończenia nauki zawodu przez ucznia


Jak się odwołać od niekorzystnej decyzji w czasie trwania przepisów przejściowych ?
https://zawartka.pl/2019/11/10/dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-mlodocianych-pracownikow-jak-bronic-sie-przed-zmiana-przepisow/