RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, z siedzibą przy ul. Zdunowskiej 81, 63-700 Krotoszyn
2)  Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Mariusz Stasiak vel Stasek – kontakt: biuro@msvs.com.pl 
3) Dane osobowe (uczniów/rodziców uczniów/opiekunów/prawnych opiekunów) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w/w Rozporządzenia, w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, a w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia).
4) Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom:
a) na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci przechowywane będą w naszej placówce zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.
6) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z w/w Rozporządzeniem.
10) Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
11) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

Masz jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!