Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie ul. Zdunowska 81, 63-700 Krotoszyn sekretariat@zsp3.com.pl

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Mariusza Stasiak vel Stasek, z którym można się skontaktować korzystając z poczty elektronicznej biuro@msvs.com.pl

Pani/pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań ustawowych w zakresie:

a) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

b) dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach organizowanych w Placówce i poza nim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, gdyż jest to zadaniem realizowanym w interesie publicznym w związku z kształtowaniem postaw obywatelskich i rozwijaniu zainteresowań wychowanków;

c) dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem odbierającej dziecko ze Placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, gdyż zapewnienie bezpieczeństwa wychowankowi jest zadaniem dyrektora.

d) Jeżeli wyrazili Państwo zgodę to również w celu promocji placówki oraz osiągnięć uczniów poprzez rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawach autorskich.

Pani/pana dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz pomiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora.

Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

-w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

– do czasu wycofania dobrowolnej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma pani/pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Masz jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!