Zatrudnianie Młodocianych

Zatrudnianie młodocianych w ramach nauki zawodu obejmuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania danego zawodu. Okres nauki zawodu wynosi 36 miesięcy (umowa na czas nieokreślony).
Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Jana Pawła II w Krotoszynie
Obowiązek zawiadomienia UM o zawarciu umowy z młodocianym: https://bip.um.krotoszyn.pl/Article/get/id,93621.html

Kodeks pracy, dział IX: https://www.lexlege.pl/kp/dzial-dziewiaty-zatrudnianie-mlodocianych/278/
Umowa, pracodawca będący rzemieślnikiem http://www.irpoznan.com.pl/strona,umowa-o-prace.html
Umowa, pracodawca nie będący rzemieślnikiem http://www.druki.gofin.pl/umowa-o-prace-w-celu-przygotowania-zawodowego,wzor,436,58.html

Wynagrodzenie pracownika młodocianego

Stawki procentowe (przeciętnego wynagrodzenia) wynagrodzeń młodocianych wynoszą:
- nie mniej niż 5% w pierwszym roku nauki,
- nie mniej niż 6% w drugim roku nauki,
- nie mniej niż 7% w trzecim roku nauki.
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wynagrodzenie-pracownika-mlodocianego
http://www.crr.pl/stawkiwynagrodzen_um.php

dofinansowanie kosztów kształcenia

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) - do 8 081, 00 zł
W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe - do 10 000,00 zł
UM Krotoszyn - przepisy regulujące kwestie dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
BIP UM Krotoszyn - wnioski. - kontakt: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych tel.: 62 7227473

refundacjA wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

Pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń
https://ohp.pl/rozwoj-zawodowy/refundacja/zasady
https://dokariery.pl/refundacja-wynagrodzen-mlodocianych-pracownikow-38019

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie (PPKZ) 2019

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie: https://www.ore.edu.pl/2019/08/podstawa-programowa-ksztalcenia-w-zawodach-2019/
Projekty programów nauczania: https://www.ore.edu.pl/2019/08/programy-nauczania-zawodu-2019/

Plan realizacji praktycznej nauki zawodu (PNZ):
- Elektryk 741103, kwalifikacja_ELE.02.PDF
- Operator obrabiarek skrawających 722307, kwalifikacja_MEC.05.PDF

Zestawienie aktów prawnych - 1 września 2019 r.

Zmiany w szkolnictwie branżowym zaprezentowane na spotkaniu z pracodawcami - październik 2019r. (realizacja PNZ, treści umów ....):
zsp3_cech-ksztalcenie_zawodowe_od_2019.pdf

Definicje i porady

Aktualizacje na 2020 rok